top of page

               Giải Khát / Drink            

 

1. Cafe Đen Nóng ............. $2.50

    Espresso Black Coffee

 

2. Cafe Đen Đá ................. $2.50

    Espresso Black Iced Coffee

 

3. Cafe Sữa Nóng ............. $2.50

    Espresso Black Condensed Milk Hot Coffee

 

4. Cafe Sữa Đá .................. $2.50

    Espresso Black Condensed Milk Iced Coffee

 

5. Trà Đá ............................ $0.50

    Iced Tea

 

6. Đá Chanh, Trà Thái ...... $2.50

    Iced Tea, Thai Tea

 

7. Chanh Muối .................. $2.50

   Salty Lemon

 

8. Soda Chanh .................. $2.50

    Soda Lemon

 

9. Soda Xí Muội ................ $2.50

    Soda Salty Plum

 

10. Soda Sữa Hột Gà ........ $2.75

     Soda w/ Egg & Condensed Milk

 

 

 

              Giải Khát / Drink             

 

11. Nước Xí Muội .............. $2.50

      Salty Plum Drink

 

12. Sữa Đậu Nành ............ $2.50

      Soy Bean Milk

 

13. Cam Vắt ....................... $2.50

      Fresh Quezzed Orange Juice

 

14. Rau Má ........................ $2.50

     PennyWorth Leaves Juice

 

15. Dừa Tươi ...................... $2.50

      Fresh Coconut Juice

 

16. Sinh Tố ......................... $3.00

  Sabôchê/ Mãng Cầu/ Sầu Riêng

  Smothies

  Sapodilla/ Durian/ Soursop

 

 

          Các Loại Nước Ngọt             

             Soft Drink ...$1.50             

 

Orange - Coke - Rootbeer - 7Up -

CoCaCoLa - Pepsi - Dr peper...

 

 

Quyên's  Drink  Special  Menu  TV  3

NhieuLoaiNuocNgot

NhieuLoaiNuocNgot

Nhieu Loai Nuoc Ngot

Nhieu Loai SinhTo

Nhieu Loai SinhTo

Nhieu Loai SinhTo

12. Sữa Đậu Nành

12. Sữa Đậu Nành

12. Sữa Đậu Nành

Mix Sinh To Cafe

Mix Sinh To Cafe

Mix Sinh To Cafe

16. Xoài Dứa

16. Xoài Dứa

16. Xoài Dứa

16. SinhToXoai

16. SinhToXoai

16. SinhToXoai

16. Sinh To Mang Cau Tay

16. Sinh To Mang Cau Tay

16. Sinh To Mang Cau Tay

16. sinh to dua dua(2)

16. sinh to dua dua(2)

16. sinh to dua dua(2)

16. Sinh Tố

16. Sinh Tố

16. Sinh Tố

15. Dừa Tươi

15. Dừa Tươi

15. Dừa Tươi

14. Rau Má

14. Rau Má

14. Rau Má

13. Cam Vắt

13. Cam Vắt

13. Cam Vắt

12. Nuoc Sữa Đậu Nành

12. Nuoc Sữa Đậu Nành

12. Nuoc Sữa Đậu Nành

11. Nước Xí Muội

11. Nước Xí Muội

11. Nước Xí Muội

10. Soda Sữa Hột Gà

10. Soda Sữa Hột Gà

10. Soda Sữa Hột Gà

9. Soda Xí Muội

9. Soda Xí Muội

9. Soda Xí Muội

8. Soda Chanh

8. Soda Chanh

8. Soda Chanh

7. Chanh Muối

7. Chanh Muối

7. Chanh Muối

6. Đá Chanh, Trà Thái

6. Đá Chanh, Trà Thái

6. Đá Chanh, Trà Thái

5LoaiSinhTo

5LoaiSinhTo

5LoaiSinhTo

5. Trà Đá

5. Trà Đá

5. Trà Đá

4. Cafe Sữa Đá

4. Cafe Sữa Đá

4. Cafe Sữa Đá

3LoaiSinhTo

3LoaiSinhTo

3LoaiSinhTo

3Loai_Sinh_To

3Loai_Sinh_To

3Loai_Sinh_To

3. Cafe Sữa Nóng

3. Cafe Sữa Nóng

3. Cafe Sữa Nóng

1 Cafe Đen Nóng

1 Cafe Đen Nóng

1 Cafe Đen Nóng

2. Cafe Đen Đá

2. Cafe Đen Đá

2. Cafe Đen Đá

Cafe Đen Đá US

Cafe Đen Đá US

2. Cafe Đen Đá Of America

Nuoc Ngot

Nuoc Ngot

NuocNgot

MixNuocDaChanh

MixNuocDaChanh

Mix DaChanh

DaChanh

DaChanh

DaChanh

Join our mailing list

Never miss an update

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
Follow on:
bottom of page